Loading...

Welkom bij de Meerkoet, de leukste
jachthaven van Friesland!

Haven en werfregelement

Download dit regelement in pdf formaat

Artikel 1 – Reikwijdte reglement

Dit Haven- en Werfreglement geldt voor de gehele jachthaven en/of jachtwerf bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende (parkeer- en stallings)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenmeester/werfbaas wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.


Artikel 2 – Toegang jachthaven

De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/werfbaas. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester/werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.


Artikel 3 – Gedragsregels

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huis-houdelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
4. (huis)dieren los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren, te verwaarlozen of in onverzorgde staat te laten;
10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;
13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
14. beschikbaar gestelde internetverbinding te misbruiken door grote, illegale of onzedelijke bestanden te up- of downloaden.
Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de havenmeester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Voor lid 9 geldt dat de havenmeester/werfbaas maatregelen kan nemen op kosten van de consument. Bij voortdurende overtreding kan de havenmeester/werfbaas de overeenkomst opzeggen binnen een redelijke termijn. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.


Artikel 4 – Afval

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven/jachtwerf ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester/werfbaas. Ingeval van overtreding is de havenmeester/werfbaas gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid en verzekeringen

De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld van de havenmeester/werfbaas. De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van (hand)gereedschap, klim- en steigermateriaal of hijsmateriaal van de consument of van derden.
De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.


Artikel 6 – Gebruik lig- of bergplaats door derden

Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester/werfbaas.


Artikel 7 – Voorkomen van schadelijk gedrag

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven-/werf)regels.


Artikel 8 – Verboden tijdens stalling

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.


Artikel 9 – (Verbod) werkzaamheden tijdens stalling

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4. te roken in de loodsen.
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.


Artikel 10 – Verbod commerciële activiteiten

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester/werfbaas, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen.


Artikel 11 – Afsluiten stroomvoorziening

De havenmeester/werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.
Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing en op overeenkomsten van huur en verhuur de HISWA Algemene Voorwaarden Huur- en Verhuur Lig- en Bergplaatsen. De Algemene Voorwaarden zullen u op eerste verzoek worden overhandigd, maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl. De ondernemer verwijst voor de bescherming van persoonsgegevens naar de Privacy-verklaring.

Jachthaven de Meerkoet
Over deze website